Υπόσρωμα

Υπόστρωμα απλό

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΑΠΛΟ

Υπόστρωμα αλουμινίου

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ